The first honorary alumnus

◎Zhang Yongqing
Alumni of YZU, EMBA (graduated in 1997)
◎Xie can show
Alumni of YZU, EMBA (graduated in 2002)

SHARE

Share to Facebook Share to Google+